A01- Neo-cromatismo: la teoria – Neo-chromatis: theory